Automatická pračka
Mikrovlnná trouba
100 Hz televizor
Fuzzy Logic
6th Sense u praÄŤky
ZapojenĂ­ praÄŤky
Sušení ovoce
Jak používat myčku
Jaký zvolit formát televizoru? 16:9 nebo 4:3
Jak používat automatickou pračku
zadejte klíčové slovo:

Dvouletá záruční doba a co se mění?
Občanský zákoník - novelizace
Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
Zpětný odběr výrobků
Občanský zákoník - O prodeji
Kasa.cz
Euronics.cz
Eta.cz
Obchodní-dům.cz
eProton.cz
Vltava.cz
Hej.sk
Obchodny-dom.sk
Zpětný odběr výrobků

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání.

Navrhovaná vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru výrobků a o obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru je plně v souladu jak se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, k jehož provedení má být vydána, tak se zákonným zmocněním k jejímu vydání, uvedeným v § 38 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.


II. Zvláštní část

K § 1

V § 1 navrhované vyhlášky je definován zpětný odběr výrobků. Tato definice, která stanoví, že zpětný odběr je odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů ("spotřebitel" definován zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) a odst. 5 § 1 navrhované vyhlášky, který stanoví, že se povinnost zpětného odběru nevztahuje na výrobky, které se staly odpadem již před jejich předáním povinné osobě, by měla zamezit spekulacím a zneužívání bezplatného zpětného odběru osobami, které již před účinností tohoto zákona odpad za úhradu převzaly od původců k jeho zneškodnění.
V § 1 jsou dále vymezeny povinné osoby ke zpětnému odběru výrobků, které jsou zabudovány do jiných výrobků (funkčních celků).

Účelem zpětného odběru nemůže být pouze využití nebo odstranění odpadu z těchto výrobků. Důležitější je vzniku tohoto odpadu předcházet. Příkladem zpětného odběru výrobku za účelem opakovaného použití jsou pneumatiky. Ustanovení odst. 4 proto stanoví odkazem na zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy povinnosti pouze pro nakládání s vybranými výrobky, které se po odebrání povinnou osobou staly odpadem.

K § 2

Důležité je technické i organizační zabezpečení míst zpětného odběru. Místa zpětného odběru musí splňovat veškeré technické požadavky, stanovené vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady pro zařízení ke sběru a výkupu odpadů, shromaž?ování a skladování odpadů, včetně zpřísněných požadavků na dlouhodobé skladování, vymezené v § 7 odst. 4 citované vyhlášky, které by měly zamezit zbytečným průtahům při opětovném uvedení použitých výrobků na trh.

Dále jsou v tomto paragrafu upřesněny možné způsoby, jakými povinná osoba může splnit povinnost zpětného odběru, včetně zajištění míst zpětného odběru. Povinné osoby jsou jednoznačně definovány § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tyto osoby odpovídají nejen za převzetí použitých výrobků v rámci zpětného odběru, ale také za nakládání s nimi jako s odpady, resp. nebezpečnými odpady, pokud se odpady po převzetí stanou. Při převedení povinnosti na jinou právnickou či fyzickou osobu oprávněnou k podnikání na základě smluvního vztahu musí "ošetřit" i tuto skutečnost.

K § 3

Povinnosti povinných osob a posledních prodejců při zajišťování informovanosti spotřebitele o způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků jsou stanoveny v § 38 odst. 4 a 5 zákona. Vyhláška stanoví požadavky na obsah a způsob poskytování informací o způsobu zajišťování zpětného odběru pro spotřebitele a označení míst zpětného odběru použitých výrobků.
Je konkretizován i požadavek § 38 odst. 7 zákona, aby místa zpětného odběru byla pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje výrobků.

K § 4

V zájmu přehlednosti a ucelenosti požadavků na vedení všech druhů evidence požadovaných zákonem o odpadech byl obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru stanoven v § 20 a v příloze č. 19 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

K § 5

Účinnost vyhlášky je navrhována dnem vyhlášení, tedy v nejbližším možném termínu. Důvodem je především změna § 89 zákona o odpadech provedená § 54 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých dalších zákonů, kterou se posouvá účinnost zpětného odběru pro všechny stanovené výrobky, kromě chladniček používaných v domácnostech z 1.1.2003 na 23.2.2002.1)
§ 38 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů.
2)
§ 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 3 zákona č. 185/2001 Sb.
4)
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 477/2001 Sb.
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB).
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
5)
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6)
§ 4 až 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
7)
Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.
Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.§38 zákona č. 185/2001 Sb

(1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:
  1. minerální oleje a oleje ze živičných nerostů jiné než surové; přípravky jinde nezahrnuté obsahující nejméně 70% hmotnosti minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků,
  2. elektrické akumulátory
  3. galvanické články a baterie
  4. výbojky a zářivky
  5. pneumatiky
  6. chladničky používané v domácnosti

(2) Vláda může v mezích příslušných právních předpisů Evropských společenství nařízením stanovit další výrobky, než jsou uvedeny v odstavci 1, podléhající povinnosti zpětného odběru po jijich použití.

předchozí stránka 
Zákon o ochraně spotřebitele
Občanský zákoník - O prodeji
Občanský zákoník - O opravách
Vrácení zboží
Zpětný odběr výrobků
Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
Občanský zákoník - novelizace
Dvouletá záruční doba a co se mění?
Databáze servisů obsahuje:
3422 záznamů
Poslední aktualizace stránek:

13.03.2016 17:17