Automatická pračka
Mikrovlnná trouba
100 Hz televizor
Fuzzy Logic
6th Sense u praÄŤky
ZapojenĂ­ praÄŤky
Sušení ovoce
Jak používat myčku
Jaký zvolit formát televizoru? 16:9 nebo 4:3
Jak používat automatickou pračku
zadejte klíčové slovo:

Dvouletá záruční doba a co se mění?
Občanský zákoník - novelizace
Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
Zpětný odběr výrobků
Občanský zákoník - O prodeji
Kasa.cz
Euronics.cz
Eta.cz
Obchodní-dům.cz
eProton.cz
Vltava.cz
Hej.sk
Obchodny-dom.sk
Zpětný odběr výrobků

§ 4

Evidence

Obsah roční správy o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok stanoví § 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.OD?VODN?NÍ

I. Obecná část

1. Obecně k obsahu vyhlášky

Institut zpětného odběru výrobků, jako významný nástroj k naplnění jednoho ze základních cílů zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 477/2001 Sb., tj. dosažení co nejvyššího stupně předcházení vzniku odpadů a v případě jejich vzniku využití odpadů, byl založen nařízením vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů, vydaným na základě zmocnění § 19 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Touto právní úpravou byla však pouze stanovena povinnost osob, které uvádějí na trh úzký okruh výrobků, vymezených nařízením vlády, tyto výrobky bez nároku na úplatu zpětně odebírat.

§ 38 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 477/2001 Sb.(dále jen "zákon o odpadech") rozšiřuje okruh výrobků a konkretizuje povinnosti právnických sob a fyzických osob oprávněných k podnikání, povinných provádět jejich zpětný odběr ("povinné osoby") a prodávajících tyto výrobky spotřebiteli ("poslední prodejce") s tím, že toto ustanovení nabylo účinnosti dne 23.2.2002 po novele zákonem č. 477/2001 Sb., s výjimkou chladniček používaných v domácnostech, kde je účinnost stanovena na 1.1.2003. Podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru výrobků a obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok stanoví na základě zmocnění § 38 odst. 10 zákona tato vyhláška. Technické podrobnosti nakládání s jednotlivými výrobky určenými ke zpětnému odběru a obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok jsou stanoveny vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, na kterou se navrhovaná vyhláška v souvisejících ustanoveních odkazuje. Podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru jsou stanoveny v souladu s definicemi a dalšími ustanoveními souvisejících zákonů, kterými jsou především zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vyhlášky Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru výrobků a o obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru transponuje požadavky vyplývající především z následujících právních předpisů Evropského společenství:

  • Směrnice Rady 75/439/EHS, ze 16. června 1975, o odstraňování odpadních olejů, ve znění směrnice 87/101/EHS
  • Směrnice Rady 91/157/EHS z 18. března 1991, o bateriích a akumulátorech obsahujících některé nebezpečné látky, ve znění směrnice 98/101/ES
  • Směrnice Rady 75/442/EHS, z 15. července 1975, o odpadech, ve znění směrnice Rady 91/156/EHS, směrnice Rady 91/692/EHS a rozhodnutí Komise 96/350/ES
První dvě směrnice upravují zvláštní režim pro nakládání s odpadními oleji a pro nakládání s bateriemi a akumulátory (ke zpětnému odběru stanoveny § 38 odst. 1 a) až c) zákona o odpadech). Pro výbojky a zářivky, pneumatiky a chladničky používané v domácnostech (§ 38 odst. 1 písm. d) až f) zákona o odpadech) není stanoven zvláštní režim. Tyto výrobky podléhají obecným předpisům Evropského společenství v oblasti nakládání s odpady, zejména Směrnici Rady 75/442/EHS, z 15. července 1975, o odpadech, ve znění směrnice Rady 91/156/EHS, směrnice Rady 91/692/EHS a rozhodnutí Komise 96/350/ES, popřípadě směrnici Rady 91/689/EHS, z 12. prosince 1991, o nebezpečném odpadu, ve znění směrnice Rady 94/31/ES.

Ustanovení směrnice Rady 75/439/EHS a směrnice Rady 91/157/EHS jsou do značné míry transponována zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a předpisy vydanými k jeho provedení.
Předmětný návrh vyhlášky pouze doplňuje ustanovení zákona v souladu s články 2 a 5 směrnice Rady 75/439/EHS, podle kterých jsou členské státy povinny zajistit "provádění sběru a odstraňování odpadních olejů takovým způsobem, aby tím nebyla způsobena škoda obyvatelstvu nebo životnímu prostředí" a dále "informování veřejnosti a provádění informačních kampaní tak, aby odpadní oleje byly náležitě skladovány a sbírány v nejvyšší možné míře". Obdobně návrh vyhlášky doplňuje ustanovení zákona v souladu s článkem 7 odst. 1 směrnice Rady 91/157/EHS, podle něhož jsou členské státy povinny zajistit "účinnou organizaci odděleného sběru, případně vytvoření systému zálohování, a dále mohou zavést opatření, například ekonomické nástroje, podporující recyklaci".

Institut zpětného odběru, stanovený v § 38 zákona o odpadech i navrhovaná vyhláška k jeho provedení jsou zároveň dalším krokem k dosažení základního cíle stanoveného v odst. 1 článku 3 rámcové směrnice o odpadech.

předchozí stránka  další stránka
Zákon o ochraně spotřebitele
Občanský zákoník - O prodeji
Občanský zákoník - O opravách
Vrácení zboží
Zpětný odběr výrobků
Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
Občanský zákoník - novelizace
Dvouletá záruční doba a co se mění?
Databáze servisů obsahuje:
3422 záznamů
Poslední aktualizace stránek:

13.03.2016 17:17