Automatická pračka
Mikrovlnná trouba
100 Hz televizor
Fuzzy Logic
6th Sense u praÄŤky
ZapojenĂ­ praÄŤky
Sušení ovoce
Jak používat myčku
Jaký zvolit formát televizoru? 16:9 nebo 4:3
Jak používat automatickou pračku
zadejte klíčové slovo:

Dvouletá záruční doba a co se mění?
Občanský zákoník - novelizace
Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
Zpětný odběr výrobků
Občanský zákoník - O prodeji
Kasa.cz
Euronics.cz
Eta.cz
Obchodní-dům.cz
eProton.cz
Vltava.cz
Hej.sk
Obchodny-dom.sk
Zákon o ochraně spotřebitele

?ÁST ?TVRTÁ
SDRUŽENÍ SPOT?EBITEL? A JINÉ PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÉ K OCHRAN? SPOT?EBITELE

§ 25
Právní postavení
Právní postavení sdružení spotřebitelů a jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele (dále jen "sdružení") upravují zvláštní zákony. 15)

§ 26
Oprávnění vůči orgánům veřejné správy
Sdružení jsou oprávněna činit podněty orgánům veřejné správy v souvislosti s plněním jejich úkolů podle části třetí tohoto zákona. Orgány veřejné správy, které tyto podněty obdrží, jsou povinny informovat sdružení o jejich vyřízení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců od obdržení podnětu.

?ÁST PÁTÁ
SPOLE?NÁ A ZÁV?RE?NÁ USTANOVENÍ

§ 27
Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání
Povinnosti prodávajících, výrobců, dovozců nebo dodavatelů mají i osoby, které provozují činnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) až e) bez příslušného oprávnění.

§ 28
Vztah ke správnímu řádu
Na řízení podle § 23a a 24 zákona se vztahují obecné předpisy o správním řízení, 23) nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 28a
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou
 • a) způsob určení obsahu jednotlivých druhů vláken v textilním výrobku,
 • b) podrobnosti o způsobu označování textilních výrobků údaji o složení materiálu,
 • c) seznam textilních výrobků, které nemusejí být označeny údaji o složení materiálu.


§ 29
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Poznámky:

 • 1) § 2 odst. 1 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník.

 • 2) Zákon č.83/1990 Sb., o sdružování občanů.
 • 3) Např. zákon č.30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon ?NR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon SNR č.126/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon ?NR č.240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat, zákon SNR č.110/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby ve znění pozdějších předpisů, zákon č.87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.51/1964 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.526/1990 Sb., o cenách, zákon č.63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
 • 4) § 2 odst. 2 zákona č.513/1991 Sb.
 • 4a) Např. zákon ?NR č.128/1990 Sb., o advokacii, zákon ?NR č.209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, zákon ?NR č.523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ?eské republiky, a zákon č.273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.
 • 5) § 3 zákona č.142/1991 Sb., o československých normách.
 • 6) Zákon č.526/1990 Sb.
 • 8)
 • 9) Hlava V části první zákona č.513/1991 Sb.
 • 9a) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 • 10) § 2 zákona č.505/1990 Sb., o metrologii.
 • 11) § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb.
 • 11a) Zákon ?NR č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.

 • 12) § 620 odst. 2 a 3 a § 621 občanského zákoníku.

 • 13) Věta druhá § 625 občanského zákoníku.

 • 14)
 • 15) Zejména zákon č.83/1990 Sb. nebo občanský zákoník.

 • 16) Zákon ?NR č.64/1986 Sb., o ?eské obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

 • 17) Zákon ?NR č.63/1986 Sb., o ?eské zemědělské a potravinářské inspekci.

 • 18) Zákon č.20/1966 Sb.

 • 19) Zákon ?NR č.108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče ?eské socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva ?NR č.25/1991 Sb., zákona ?NR č.437/1991 Sb., zákonného opatření Předsednictva ?NR č.348/1992 Sb. a zákona č.112/1994 Sb.

 • Zákon č.87/1987 Sb.
 • 20) Zákon č.30/1968 Sb.

 • 21) § 33 a 43 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

 • 22) § 84 a 85 zákona ?NR č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve z znění pozdějších předpisů.

 • 23) Zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
  Zákon ?NR č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

předchozí stránka 
Související články:
 • Dvouletá záruÄŤnĂ­ doba a co se mÄ›nĂ­?
 • Zákon o ochranÄ› spotĹ™ebitele
  Občanský zákoník - O prodeji
  Občanský zákoník - O opravách
  Vrácení zboží
  Zpětný odběr výrobků
  Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
  Občanský zákoník - novelizace
  Dvouletá záruční doba a co se mění?
  Databáze servisů obsahuje:
  3422 záznamů
  Poslední aktualizace stránek:

  13.03.2016 17:17