Automatická pračka
Mikrovlnná trouba
100 Hz televizor
Fuzzy Logic
6th Sense u praÄŤky
ZapojenĂ­ praÄŤky
Sušení ovoce
Jak používat myčku
Jaký zvolit formát televizoru? 16:9 nebo 4:3
Jak používat automatickou pračku
zadejte klíčové slovo:

Dvouletá záruční doba a co se mění?
Občanský zákoník - novelizace
Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
Zpětný odběr výrobků
Občanský zákoník - O prodeji
Kasa.cz
Euronics.cz
Eta.cz
Obchodní-dům.cz
eProton.cz
Vltava.cz
Hej.sk
Obchodny-dom.sk
Zákon o ochraně spotřebitele


?ÁST T?ETÍ
ÚKOLY VE?EJNÉ SPRÁVY


§ 21
Ochrana před nebezpečnými výrobky
Orgány státní správy, orgány územní samosprávy a ostatní orgány veřejné správy jsou povinny činit v mezích své působnosti veškerá opatření, aby zamezily uvádění nebezpečných výrobků do oběhu nebo jejich další oběh. O nebezpečných výrobcích v oběhu jsou povinny všemi dostupnými prostředky, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků, informovat spotřebitelskou veřejnost.

§ 22
zrušen

§ 23
Dozor nad ochranou spotřebitele
(1) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí ?eská obchodní inspekce 16) s výjimkou dozoru podle odstavce 4, a jde-li o potraviny a tabákové výrobky podle § 3 písm. b), § 7 až 9, § 10 odst. 1 písm. c) a § 17.
(2) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 písm. b), § 7 až 9, § 10 odst. 1 písm. c) a § 17 tohoto zákona na úseku zemědělských, potravinářských, kosmetických, mydlářských, saponátových a tabákových výrobků provádí též ?eská zemědělská a potravinářská inspekce. 17)
(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 písm. b), § 7, § 8 odst. 1, § 9, § 10 odst. 1 a 3 a § 17 tohoto zákona na úseku ochrany zdraví lidí, zejména z hlediska zdravotní nezávadnosti výrobků a poskytovaných služeb, provádějí též orgány hygienické služby. 18)
(4) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 písm. b), § 7 až 9, § 10 odst. 1 písm. c) a § 17 tohoto zákona na úseku veterinární péče provádějí orgány veterinární správy, 19) a to zejména z hledisek
 • a) zdravotní nezávadnosti a biologické hodnoty potravinářských výrobků živočišného původu, při prodeji na tržištích, v tržnicích a při prodeji podmíněně poživatelných potravin živočišného původu,
 • b) zdravotní a dietetické nezávadnosti krmiv
 • c) zabezpečení uvádění do oběhu pouze veterinárních léčiv a přípravků schválených podle zvláštního předpisu, 18)
 • d) zabezpečení prodeje živých zvířat v souladu s podmínkami s stanovenými zvláštními předpisy. 19)
 • (5) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 písm. a) a b), § 7 a 11 tohoto zákona na úseku měření, vážení a bezpečnosti výrobků provádí rovněž Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 20)
 • (6) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 8 až 10 a § 14 tohoto zákona v oblasti obchodu a služeb 21) provádějí okresní živnostenské úřady a jim na roveň postavené živnostenské úřady, 11a) příslušné podle sídla, popřípadě místa podnikání.

  § 23a
  (1) Orgány uvedené v § 23 jsou oprávněny vydávat závazné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků. V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku jsou oprávněny pozastavit prodej výrobků nebo poskytování služeb anebo uzavřít provozovnu; vyžaduje-li to naléhavost situace, lze toto rozhodnutí oznámit ústně a neprodleně doručit písemné vyhotovení rozhodnutí.
  (2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 věta druhá je možno podat odvolání do tří dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek a odvolací orgán o něm rozhodne neodkladně.
  (3) Obnovit prodej výrobků nebo poskytování služeb anebo otevřít provozovnu lze až po uvedení do nezávadného stavu a jen s písemným souhlasem orgánu, který o pozastavení prodeje výrobků nebo poskytování služeb anebo uzavření provozovny rozhodl.

  § 24
  Pokuty
  (1) Za porušení povinností stanovených v § 3, 6, 7, § 8 odst. 1 a 2, § 9 až 19 tohoto zákona uloží orgány uvedené v § 23 pokutu až do výše 500000 Kč; při stanovení výše pokuty se přihlíží k povaze protiprávního jednání a k rozsahu jeho následků. Za opakované porušení povinností v průběhu jednoho roku lze ukládat pokutu až do výše 1000000 Kč.
  (2) Nejde-li o porušení povinností stanovených v § 3 písm. a) a c), § 6, § 10 odst. 1 písm. a) a b) a § 11, nevztahuje se odstavec 1 na potraviny a tabákové výrobky.
  (3) Z vlastního podnětu nebo z podnětu sdružení spotřebitelů či jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele uloží orgány uvedené v § 23 prodávajícímu, výrobci, dovozci nebo dodavateli, který prodal, vyrobil, dovezl nebo dodal výrobek, jehož vada způsobila újmu na životě nebo zdraví, pokutu až do výše 10000000 Kč; tuto pokutu uloží rovněž osobám uvedeným v § 27, které prodaly, vyrobily, dovezly nebo dodaly výrobek, jehož vada způsobila újmu na životě nebo zdraví. Stejnou pokutu uloží tomu, kdo takovou újmu způsobil vadným poskytnutím služby. Pokutu nelze uložit osobě, která prokáže, že újmě nešlo zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na ní bylo možno požadovat.
  (4) Pokutu podle odstavce 1 do výše 5000 Kč lze uložit v blokovém řízení, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a osoba, která povinnost porušila, je ochotna blokovou pokutu zaplatit. Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o blokovém řízení podle zvláštního zákona. 22)
  (5) Pokutu podle odstavce 1 nelze uložit v případech, kdy byla uložena pokuta podle zvláštního zákona, a v případě, kdy lze uložit pokutu podle odstavce 2.
  (6) V případech, kde působí více orgánů uvedených v § 23, ukládá pokutu ten, který zahájil správní řízení jako první. O zahájení řízení o uložení pokuty se tyto orgány vzájemně informují.
  (7) Výnos pokut uložených podle odstavců 1 až 3 je příjmem státního rozpočtu ?eské republiky.
  (8) Pokutu podle odstavce 1 lze uložit do tří let a pokutu podle odstavce 2 do deseti let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
  (9) Uložením pokuty není dotčena povinnost k náhradě škody.

 • předchozí stránka  další stránka
  Související články:
 • Dvouletá záruÄŤnĂ­ doba a co se mÄ›nĂ­?
 • Zákon o ochranÄ› spotĹ™ebitele
  Občanský zákoník - O prodeji
  Občanský zákoník - O opravách
  Vrácení zboží
  Zpětný odběr výrobků
  Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
  Občanský zákoník - novelizace
  Dvouletá záruční doba a co se mění?
  Databáze servisů obsahuje:
  3422 záznamů
  Poslední aktualizace stránek:

  13.03.2016 17:17