Automatická pračka
Mikrovlnná trouba
100 Hz televizor
Fuzzy Logic
6th Sense u praÄŤky
ZapojenĂ­ praÄŤky
Sušení ovoce
Jak používat myčku
Jaký zvolit formát televizoru? 16:9 nebo 4:3
Jak používat automatickou pračku
zadejte klíčové slovo:

Dvouletá záruční doba a co se mění?
Občanský zákoník - novelizace
Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
Zpětný odběr výrobků
Občanský zákoník - O prodeji
Kasa.cz
Euronics.cz
Eta.cz
Obchodní-dům.cz
eProton.cz
Vltava.cz
Hej.sk
Obchodny-dom.sk
Zpětný odběr výrobků

NÁVRH VYHLÁŠKYMinisterstva životního prostředí

ze dne ………………

o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru výrobků a o obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 38 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Tato vyhláška se vztahuje na některé výrobky stanovené v § 38 odst. 1 zákona.

(2) Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky uvedené v odstavci 1 vyrábí nebo dováží (dále jen "povinná osoba"), zajišťuje zpětný odběr1).

(3) Zpětným odběrem se rozumí odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů2) na území ?eské republiky bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění.

(4) Zpětný odběr se nevztahuje na výrobky, které se staly odpadem3) před jejich předáním povinné osobě, tj. nakládá se s nimi podle zákona.

(5) Nakládání s vybranými výrobky podle odstavce 1, které se staly po odebrání povinnou osobou odpadem se řídí povinnostmi stanovenými v zákoně a prováděcími předpisy k němu4).

(6) Pokud je výrobek součástí funkčního celku podle zvláštních právních předpisů5), považuje se za povinnou osobu k jeho zpětnému odběru výrobce výrobku nebo dovozce funkčního celku.


§ 2

Podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru

(1) Technické podmínky pro místo zpětného odběru stanoví povinná osoba v souladu s prováděcím právním předpisem k zákonu6).

(2) Zpětný odběr provádí povinná osoba bu?
  • a) na základě písemné dohody s obcí podle § 38 odst. 6 zákona, která zabezpečí v rámci svého systému podle § 17 zákona shromaž?ování, sběr, přepravu, třídění výrobků (odpadů) stanovených v § 1 odst. 1 nebo
  • b) organizačním a technickým zajištěním na vlastní náklady pro použité, jím vyráběné výrobky podle § 38 odst. 7 písm. a) zákona jinou osobou oprávněnou k nakládání s odpady, na kterou však nemůže přenést vlastnický vztah ani povinnost zpětného odběru výrobků nebo
  • c) na základě písemné smlouvy o přenesení odpovědnosti za zajištění zpětného odběru na jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, která uvádí výrobek (§ 38 odst. 7 písm. b) zákona) do oběhu. Smlouva musí souběžně obsahovat převedení vlastnických nebo obdobných práv včetně doložky o přenesení odpovědnosti za zajištění zpětného odběru.
(3) Obsah smluv se řídí obecnými předpisy platnými pro obchodní styk7).


§ 3

Zajištění informovanosti spotřebitele a prodejce

(1) Povinná osoba zajistí způsobem v místě obvyklým (např. písemně, elektronicky, internetem) spotřebiteli informace o možnostech zpětného odběru svého výrobku uvedených v § 2 prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která prodává výrobky uvedené v § 38 odst. 1 zákona spotřebiteli (dále jen "poslední prodejce").

(2) Poskytování informací o způsobu zajištění zpětného odběru spotřebiteli podle § 38 odst. 5 zákona posledním prodejcem musí být srozumitelné, průkazné a úplné.

(3) Informace o způsobu zajištění zpětného odběru obsahuje:
  • a) název a adresu místa zpětného odběru,
  • b) identifikační údaje provozovatele místa zpětného odběru,
  • c) provozní dobu,
  • d) upozornění na bezplatnost zpětného odběru.
(4) V případě provádění zpětného odběru přímo v provozovně posledního prodejce musí být místo zpětného odběru použitých výrobků zřetelně označeno nápisem "Zpětný odběr použitých výrobků", přičemž slova "použitých výrobků" mohou být nahrazena názvem výrobku, který se na tomto místě odebírá. Toto označení musí být čitelné z míst přístupných pro spotřebitele.

(5) Poslední prodejce zajistí, aby spotřebitel byl informován; pokud to neprovede, platí pro posledního prodejce povinnost stanovená v § 38 odst. 5 zákona.

(6) Poslední prodejce a povinná osoba zajistí, aby místa zpětného odběru byla pro spotřebitele minimálně stejně dostupná jako místa prodeje výrobků, na něž se povinnost zpětného odběru vztahuje.

(7) Místa zpětného odběru výrobků se považují za stejně dostupná jako místa prodeje, pokud je stanoveno minimálně jedno místo zpětného odběru v každé části obce, v níž se nachází prodejna těchto výrobků.


další stránka
0-9, A-F, G-L, M-R, S-Z
100 Hz televizor
24-bit Color
32-bit Color
3D systém
3D-i systém
6th Sense u mikrovlnky
6th Sense u myÄŤky
6th Sense u praÄŤky
A.I.R
Accelerator Board
Access
Access Time
Active-Matrix Display
Add
Adware
Akční rádius
AktivnĂ­ SMS
Aqua Stop
Auto Cook
Auto Defrost
Auto Half Load
Auto Shut - Off
Auto Tracking Control System
Auto Weight Crisp
Auto Weight Defrost
Automatická pračka
Barevná hloubka
Bezpečnostní dvířka
Bio Step
Bit
Black
Bravoska
Byte
Databáze servisů obsahuje:
3422 záznamů
Poslední aktualizace stránek:

13.03.2016 17:17