Automatická pračka
Mikrovlnná trouba
100 Hz televizor
Fuzzy Logic
6th Sense u praÄŤky
ZapojenĂ­ praÄŤky
Sušení ovoce
Jak používat myčku
Jaký zvolit formát televizoru? 16:9 nebo 4:3
Jak používat automatickou pračku
zadejte klíčové slovo:

Dvouletá záruční doba a co se mění?
Občanský zákoník - novelizace
Sada mobilního telefonu je jeden výrobek
Zpětný odběr výrobků
Občanský zákoník - O prodeji
Kasa.cz
Euronics.cz
Eta.cz
Obchodní-dům.cz
eProton.cz
Vltava.cz
Hej.sk
Obchodny-dom.sk
Zákon o ochraně spotřebitele

ZÁKON 634/1992 Sb


Federální shromáždění ?eské a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

?ÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1
Předmět a rozsah úpravy

(1) Tento zákon stanoví některé podmínky podnikání 1) významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů 2) nebo jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele.
(2) Ustanovení zvláštních předpisů 3) týkající se podmínek výroby, dovozu, prodeje a označování výrobků a poskytování služeb nejsou tímto zákonem dotčena.
(3) Tento zákon se vztahuje na prodej výrobků a poskytování služeb v případech, kdy k plnění dochází na území ?eské republiky. Na ostatní případy se vztahuje tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území ?eské republiky.

§ 2
Vymezení některých pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:
 • a) spotřebitelem fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami,
 • b) prodávajícím podnikatel, 4) který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby,
 • c) výrobcem podnikatel, který zhotovil výrobek anebo jeho součást nebo poskytl služby, který vytěžil prvotní surovinu nebo ji dále zpracoval, anebo který se za výrobce označil,
 • d) dovozcem podnikatel, který dovezl výrobky do ?eské republiky,
 • e) dodavatelem každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky,
 • f) výrobkem jakákoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli,
 • g) textilním výrobkem textilní vlákenná surovina, délková a plošná textilie, textilní kusový výrobek, oděvní výrobek, a to v kterékoliv fázi zpracování, a textilní výrobky obsahující textilní složku:
  1. výrobky, které obsahují minimálně 80% textilních vláken z celkové hmotnosti,
  2. potahy čalouněného nábytku, deštníků a slunečníků, pokud obsahují minimálně 80% váhových textilních komponent,
  3. textilní složky vícevrstvých podlahových krytin, matrací a výrobků pro kempování, oteplovací vložky rukavic a obuvi, pokud tyto části nebo vložky činí minimálně 80% z celkové hmotnosti výrobku,
  4. textilie obsažené v jiných výrobcích, kde je jejich složení specifikováno, pokud tvoří neoddělitelnou část těchto výrobků,
 • h) textilním vláknem útvar charakterizovaný ohebností, jemností a vysokým poměrem délky k průřezu, vhodný pro textilní zpracování, včetně ohebných pásků nebo dutinek o šířce maximálně 5mm,
 • i) nebezpečným výrobkem výrobek, který z důvodu jakékoli vady nebo nesprávné či nedostatečné informace sám o sobě nebo při obvyklém způsobu používání, sestavování nebo uschovávání, jakož i únikem škodlivých látek anebo v důsledku spoléhání se na přesnost, při náležité opatrnosti představuje nepředvídatelné nebo zvýšené nebezpečí ohrožení života, zdraví anebo majetku; výrobek nelze považovat za nebezpečný pouze proto, že byl do oběhu uveden výrobek bezpečnější,
 • j) službou jakákoliv podnikatelská činnost, která je určena k nabídce spotřebiteli, s výjimkou činností upravených zvláštními zákony, 4a) kde se dozor nad ochranou spotřebitele svěřuje profesním sdružením nebo jiným orgánům státní správy než uvedeným v § 23.
(2) Prodávajícím se pro účely tohoto zákona rozumí i fyzická osoba, která prodává spotřebiteli rostlinné nebo živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské nebo chovatelské činnosti anebo lesní plodiny.


další stránka
Související články:
 • Dvouletá záruÄŤnĂ­ doba a co se mÄ›nĂ­?
 • 0-9, A-F, G-L, M-R, S-Z
  100 Hz televizor
  24-bit Color
  32-bit Color
  3D systém
  3D-i systém
  6th Sense u mikrovlnky
  6th Sense u myÄŤky
  6th Sense u praÄŤky
  A.I.R
  Accelerator Board
  Access
  Access Time
  Active-Matrix Display
  Add
  Adware
  Akční rádius
  AktivnĂ­ SMS
  Aqua Stop
  Auto Cook
  Auto Defrost
  Auto Half Load
  Auto Shut - Off
  Auto Tracking Control System
  Auto Weight Crisp
  Auto Weight Defrost
  Automatická pračka
  Barevná hloubka
  Bezpečnostní dvířka
  Bio Step
  Bit
  Black
  Bravoska
  Byte
  Databáze servisů obsahuje:
  3422 záznamů
  Poslední aktualizace stránek:

  13.03.2016 17:17